Regulamin

 

REGULAMIN inOneCar.com

 

 • §1 [Przedmiot regulaminu]

Niniejszy regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin określa warunki korzystania z platformy serwisu internetowego www.inonecar.com oraz aplikacji mobilnej inonecar w zakresie wspólnych dojazdów do pracy. Regulamin określa w szczególności:

 1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
 2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
  1. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,
  2. zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
 3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 4. tryb postępowania reklamacyjnego;
 5. prawa i obowiązki użytkowników w/w serwisu i aplikacji mobilnej oraz prawa i obowiązki usługodawcy.

 

 • §2 [Definicje]

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 1. Usługodawcy  – należy przez to rozumieć inOneCar.com spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oleśnicy  (adres ul. Wrocławska 42, 56 – 400 Oleśnica), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000451895, posiadającą NIP: 9112006834 oraz numer identyfikacyjny REGON: 022075110, będącą właścicielem i podmiotem udostępniającym Serwis i Aplikację oraz świadczącym Usługę.
 2. Serwisie – należy przez to rozumieć portal internetowy działający pod adresem internetowym inonecar.com stanowiący własność Usługodawcy i prowadzony przez Usługodawcę na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Aplikacji – należy przez to rozumieć aplikację mobilną o nazwie inonecar,  stanowiącą własność Usługodawcy i prowadzoną przez Usługodawcę na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. Usłudze – należy przez to rozumieć usługę w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegającą na udostępnieniu przez Usługodawcę Aplikacji
  i Serwisu.
 5. Umowie – należy przez to rozumieć umowę o świadczenie usług elektronicznych w zakresie funkcjonalności Aplikacji i Serwisu, zawartą pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą.
 6. Usługobiorcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osobę prawną, która zaakceptowała niniejszy Regulamin i zawarła z Usługodawcą Umowę w celu zapewnienia Użytkownikom możliwości korzystania z Usługi.
 7. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadająca pełną zdolność
  do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu i zainstalowanie Aplikacji uzyskała dostęp do Serwisu i Aplikacji oraz możliwość korzystania z Usługi.
 8. Loginie – należy przez to rozumieć stworzone przez Użytkownika, bądź jego adres służbowy poczty elektronicznej, wykorzystywane w dostępie do Aplikacji i Serwisu.
 9. Haśle – należy przez to rozumieć ciąg znaków utworzonych i używanych przez Użytkownika
  do zabezpieczenia dostępu do Aplikacji i Serwisu.
 10. Cookies (ciasteczkach) – należy je rozumieć jako pliki tekstowe, w których serwery Usługodawcy zapisują informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku „ciasteczek” serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu.
 11. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument regulujący zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu i Aplikacji wraz z jego załącznikami.
 12. Cenniku – należy przez to rozumieć ofertę cenową za oferowane poszczególne funkcjonalności oraz zakresy wdrożenia Systemu i Aplikacji w ramach Umowy z Usługobiorcą.
 13. Opłacie Abonamentowej – należy przez to rozumieć opłatę za świadczenie Usługi w Okresie Abonamentowym, do uiszczania której zobowiązany jest Usługobiorca w wysokości określonej w Cenniku lub ustalonej indywidualnie z Usługodawcą.
 14. Opłata Dodatkowa – indywidualnie uzgodniona z Użytkownikiem dodatkowa opłata za dodatkowe funkcjonalności Serwisu i Aplikacji udostępnione na życzenie Usługobiorcy.
 15. Okresie Abonamentowym – należy przez to rozumieć okres 12 miesięcy kalendarzowych, na które została zawarta Umowa, w którym Usługodawca zapewnia pełny zakres Usług Serwisu i Aplikacji.
 16. Fakturze VAT – należy przez to rozumieć fakturę w formie pisemnej lub elektronicznej  zgodnie z art. 2 pkt. 32 i 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2013 r., poz. 1608). Podstawą do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby uprawnionej do odbioru jest art. 106e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2013 r., poz. 1608).

 

 • §3 [Wymagania techniczne]
 1. Do korzystania z Aplikacji i Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia mobilnego typu smartfon
  z zainstalowanym systemem operacyjnym Android w wersji nie starszej niż 4.0. posiadającego dostęp do sieci Internet.
 2. Korzystanie z Serwisu i Aplikacji możliwe jest z wykorzystaniem urządzenia z dostępem do sieci Internet, także urządzenia mobilnego typu smartfon, wyposażonego w przeglądarkę internetową Internet Explorer lub Opera lub Mozilla Firefox lub Safari lub Google Chrome.
 3. Do korzystania z Aplikacji i Serwisu  wymagane jest także posiadanie adresu poczty elektronicznej.
  Do jednego adresu poczty elektronicznej może być przypisany jeden Użytkownik.
 4. Usługodawca, dla bezpieczeństwa korzystania z Serwisu i Aplikacji rekomenduje stosowanie przez Użytkownika oprogramowania antywirusowego oraz typu Firewall.
 5. Wszyscy odwiedzający Serwis bądź korzystający z Aplikacji zobowiązani są do zapewnienia sobie we własnym zakresie i swój koszt wymienionych w niniejszym paragrafie urządzeń, oprogramowania oraz adresu poczty elektronicznej, w tym samego dostępu do sieci Internet.
 6. Do korzystania z Aplikacji i Serwisu niezbędne jest pobranie Aplikacji. Aplikacja jest darmowa (udostępniana na zasadzie oprogramowania Freeware).

 

 • §4 [Zawieranie oraz rozwiązywanie Umowy]
 1. Umowa o świadczenie Usługi jest zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą na czas trwania Okresu Abonamentowego. Po zakończeniu Okresu Abonamentowego Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony, jeżeli żadna ze stron nie wypowie jej przed upływem 30 dni do zakończenia Okresu Abonamentowego, w formie stwierdzonej pismem.
 2. Po przedłużeniu Umowy na czas nieokreślony każda ze stron ma prawo rozwiązać Umowę
  z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, w formie stwierdzonej pismem.
 3. Po zawarciu Umowy z Usługobiorcą Usługodawca włącza dostęp do Usługi Użytkownikom wskazanym przez Usługobiorcę, zgodnie z warunkami określonymi w Umowie.
 4. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Usługi poprzez wyrejestrowanie się
  z Aplikacji. W takim przypadku Usługobiorcy nie przysługuje zwrot wynagrodzenia wypłaconego Usługodawcy za udostępnienie pełnego zakresu Usługi Użytkownikowi.
 5. Usługodawca może rozwiązać Umowę z Usługobiorcą w trybie natychmiastowym zarówno
  w czasie trwania Okresu Abonamentowego, jak i po przedłużeniu Umowy na czas nieokreślony w przypadku zalegania przez Usługobiorcę z płatnością jednej Faktury VAT, poprzedzonej wezwaniem do zapłaty.

 

 • §5 [Korzystanie z Aplikacji i Serwisu przez Użytkownika]
 1. W celu korzystania z Aplikacji i Serwisu osoba, która pobrała Aplikację lub skorzystała
  z Serwisu zobowiązana jest za pośrednictwem formularza rejestracyjnego znajdującego się
  w Aplikacji lub Serwisie zarejestrować się jako Użytkownik, tj. podać wymagane w tym formularzu dane oraz stworzyć Hasło.
 2. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia świadczenia przez Usługodawcę Usługi dla Użytkownika jest zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu poprzez oznaczenie opcji zapoznałem się i akceptuję Regulamin znajdującej się na końcu formularza rejestracyjnego Użytkownika.
 3. Usługodawca weryfikuje prawo osoby dokonującej rejestracji do dysponowania podanym
  w trakcie opisanej w ust. 1 rejestracji adresem poczty elektronicznej poprzez wysłanie na niego tzw. linka aktywacyjnego, którego uruchomienie w przeglądarce internetowej skutkuje rejestracją Użytkownika i tym samym rozpoczęciem świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
 4. Użytkownik może sparować Aplikację ze swoim kontem na serwisach społecznościowych.
  W takim przypadku możliwe będzie zarejestrowanie się, a następnie logowanie do Aplikacji także poprzez dane dostępowe do w/w kont. W takim przypadku danymi podanymi w trakcie rejestracji są dane podane przez Użytkownika na potrzeby kont w w/w serwisach społecznościowych.
 5. Usługodawca może odmówić Użytkownikowi dostępu do korzystania z Usługi i zablokować dostęp
  do Aplikacji w następujących przypadkach:

  1. publikacji przez Użytkownika treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra, w tym osobiste,
  2. wykorzystywania  przez Użytkownika Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,
  3. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania
   w inny sposób  przez Użytkownika jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w Serwisie i Aplikacji, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku, podejmowania przez Użytkownika jakichkolwiek działań, mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu lub Aplikacji oraz od korzystania z Serwisu i Aplikacji  przez Użytkownika w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników i Usługobiorców, wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste pozostałych Użytkowników lub Usługodawcy, braku akceptacji przez Użytkownika propozycji nowej wersji Regulaminu.
 6. Dostęp Użytkownika do Aplikacji lub Serwisu może być przez Usługodawcę zawieszony
  w przypadku, gdy:

  1. działania Użytkownika naruszają prawo,
  2. działania Użytkownika naruszają dobre obyczaje,
  3. działania Użytkownika naruszają dobra osobiste osób trzecich,
  4. działania Użytkownika zagrażają bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Aplikacji.
 7. W przypadku zamiaru skorzystania przez Usługodawcę z uprawnień wskazanych w pkt. 5 i 6 powyżej, Usługodawca poinformuje o tym fakcie Użytkownika niezwłocznie, za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej.

 

 • §6 [Funkcjonalność Aplikacji i Serwisu]
 1. Aplikacja stanowi wsparcie Użytkownika w zakresie wspólnych dojazdów do pracy (carpooling) oraz dostarcza Użytkownikowi informacje, a w szczególności: wskazuje trasę przejazdu Użytkowników, proponuje Użytkowników dopasowanych do siebie pod względem harmonogramu dojazdów, umożliwia rezerwację miejsca w aucie Użytkownika.
 2. Użytkownicy uprawnieni są do dodawania dowolnej ilości przejazdów w Serwisie czy Aplikacji.
 3. Użytkownicy uprawnieni są do otrzymywania na podane przez nich w trakcie rejestracji dane kontaktowe oraz bezpośrednio do Aplikacji propozycji Użytkowników, z którymi mogą dojeżdżać.
 4. Użytkownicy uprawnieni są do rezerwowania miejsc w aucie innych Użytkowników oraz rezerwowania miejsca Użytkownikom we własnym aucie.
 5. W ramach Aplikacji czy Serwisu prowadzony jest ranking Użytkowników ocenianych pod kątem bezpiecznej jazdy samochodem przez innych Użytkowników.
 6. Użytkownicy uprawnieni są do otrzymywania i wysyłania między sobą prywatnych wiadomości tekstowych poprzez wewnętrzny system wiadomości.
 7. Użytkownik ma możliwość ustawienia tzw. awatara, a więc zdjęcia bądź innej grafiki, które będą wyświetlane przy jego Loginie i widoczne dla innych Użytkowników.
 8. Dla potrzeb Aplikacji i Serwisu wykorzystywane są mapy Google Maps.
 9. Pomoc w korzystaniu z Aplikacji i Serwisu zapewnia rozbudowany model pomocy.

 

 • §7 [Prawa i obowiązki Użytkownika]
 1. Użytkownik nie ponosi żadnych opłat za korzystanie z Aplikacji lub Serwisu.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji w Serwisie, a także w trakcie korzystania
  z Aplikacji prawdziwych danych, niezbędnych dla prawidłowej realizacji Usługi, a obejmujących:

  1. imię i nazwisko,
  2. adres poczty elektronicznej,
  3. nr telefonu komórkowego.
 3. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane wskazane w ust. 2
 4. Każda osoba odwiedzająca Serwis lub korzystająca z Aplikacji jest zobowiązana do przestrzegania przepisów prawa, w szczególności prawa własności intelektualnej oraz dóbr osobistych osób trzecich.
 5. Użytkownik jest zobowiązany chronić w sposób należyty swoje dane dostępowe do Aplikacji czy Serwisu.
 6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie do Aplikacji czy Serwisu dane i treści.
 7. Użytkownik będący kierowcą, oferujący wspólne dojazdy, zobowiązany jest do posiadania ważnego prawa jazdy odpowiedniej kategorii, aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz aktualne badanie techniczne dopuszczające pojazd do ruchu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Użytkownik korzystając z Usługi zobowiązany jest do powstrzymania się od:
  1. publikacji treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra, w tym osobiste,
  2. wykorzystywania Usługi do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,
  3. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w Serwisie i Aplikacji, za wyjątkiem korzystania
   z nich w ramach dozwolonego użytku,
  4. podejmowania jakichkolwiek działań, mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisów lub Aplikacji oraz od korzystania z Serwisów i Aplikacji  w sposób uciążliwy dla innych Usługobiorców,
  5. wykorzystywania Usługi w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste innych osób lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

 

 • §7 [Odpowiedzialność Usługodawcy]

Usługodawca ponosi odpowiedzialność za usługi świadczone drogą elektroniczną na zasadach określonych w ustawie  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2004 r., Nr 2004, poz. 959 ze zm.) oraz przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

 

 • §8 [Dostęp do Usługi]
 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia niezakłóconego działania Aplikacji i Serwisu.
 2. Przerwy w działaniu Serwisu i Aplikacji oraz świadczeniu Usługi mogą być spowodowane przyczynami technicznymi, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani za pomocą poczty elektronicznej 5 dni roboczych wcześniej.
 3. Usługodawca dołoży wszelkich starań, by przerwy techniczne trwały możliwie jak najkrócej i jeśli dotyczą zmian technicznych Serwisu lub Aplikacji, były wykonywane w godzinach nocnych oraz w weekendy.

 

 • §9 [Opłaty]
 1. Korzystanie z Usługi przez Usługobiorcę w ramach Serwisu i Aplikacji jest odpłatne dla Usługobiorcy.
 2. Szczegółowe informacje o wysokości Opłat Abonamentowych są określone pomiędzy stronami indywidualnie w Umowie.
 3. Opłaty Abonamentowe są wnoszone w terminie określonym w Umowie.
 4. Wysokość Opłaty Abonamentowej określona indywidualnie w Umowie obowiązuje Usługobiorcę
  do zakończenia Okresu Abonamentowego. Po zakończeniu Okresu Abonamentowego Usługodawca ma prawo wypowiedzieć wysokość Opłaty Abonamentowej w formie stwierdzonej pismem w terminie 2 miesięcy.
 5. Opłata Abonamentowa będzie uiszczana na wskazane w Fakturze VAT konto firmowe Usługodawcy.
 6. Usługodawca i Usługobiorca mogą indywidualnie uzgodnić Opłaty Dodatkowe za usługi dedykowane dla Użytkowników wskazanych przez Usługodawcę.

 

 • §10 [Prywatność]

Kwestie związane z ochroną prywatności reguluje Polityka prywatności dostępna na www.inonecar.com

 

 • §11 [Ochrona praw własności intelektualnej]
 1. Treści udostępnione w Serwisie, w tym ich wybór i układ oraz Aplikacja stanowią utwory
  w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tym samym korzystają one z ochrony w w/w ustawie przewidzianej.
 2. Korzystanie z Serwisu bądź Aplikacji przez Użytkownika bądź inną osobę odwiedzającą Serwis nie skutkuje nabyciem przez te podmioty jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów, oprócz uprawnienia do korzystania z nich w zakresie przepisanego prawem dozwolonego użytku oraz niezbędnym do realizacji umowy o świadczenie Usługi.
 3. Zabronione jest jakiekolwiek ingerowanie w zawartość Serwisu bądź Aplikacji, a także modyfikowanie czy wykorzystywanie ich w sposób inny niż określony w Regulaminie, bez uprzedniej zgody Usługodawcy, wyrażone na piśmie pod rygorem nieważności.

 

 • §12 [Reklamacje]

 

 1. Niniejsza część Regulaminu określa tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Reklamacja może być złożona:
  1. pisemnie na adres korespondencyjny: inOneCar.com sp. z o.o., Wrocławska 42, 56-400 Oleśnica
   z dopiskiem ”Reklamacja” lub
  2. drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@inonecar.com.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać opis zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji oraz dane umożliwiające ustalenie Użytkownika lub Usługobiorcy, którego zgłoszenie dotyczy.
 4. Usługodawca rozpatruje reklamację najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od dnia jej wpłynięcia.
 5. W przypadku, gdy reklamacja nie spełnia warunków określonych powyżej Usługodawca niezwłocznie poprosi reklamującego o jej uzupełnienie.
 6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres poczty elektronicznej, z którego wysłano zgłoszenie, chyba że Użytkownik podał w zgłoszeniu inne dane kontaktowe.

 

 • §13 [Postanowienia końcowe]
 1. Treść Regulaminu jest udostępniona pod adresem www.inonecar.com/help/terms
  w sposób umożliwiający jej zapisanie na komputerze lub nośniku bądź wydrukowanie. Ponadto treść Regulaminu jest dostępna w Aplikacji.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich zamieszczenia na stronie internetowej wskazanej w pkt. 1.
 3. Nowa treść regulaminu zostanie opublikowana pod adresem wskazanym w pkt.1 oraz
  w Aplikacji, o czym zostaną powiadomieni Użytkownicy, na 14 dni przed planowanym wejściem zmian w życie.
 4. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyrazi zgody na nową treść Regulaminu, może on zrezygnować
  z korzystania z Serwisu lub Aplikacji.
 5. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu lub powstające w związku z nim będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo według przepisów powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23.03.2016 r.

This post is also available in: angielski

Leave A Comment?


Notice: Undefined index: submit_button in /usr/local/www/wp-support/wp-includes/comment-template.php on line 2358

Notice: Undefined index: name_submit in /usr/local/www/wp-support/wp-includes/comment-template.php on line 2359

Notice: Undefined index: class_submit in /usr/local/www/wp-support/wp-includes/comment-template.php on line 2361

Notice: Undefined index: submit_field in /usr/local/www/wp-support/wp-includes/comment-template.php on line 2376